22 406 00 46 Rua Oliveira Monteiro 193 4050-442 Porto geral@everyclean.pt